moskusfe. VG.3.2010 Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe Arkivert. Pilegiftfrø, pindsvin, pingvin, piratfisk, plettet hyæne, polarræv. Det er et skjønnsspørsmål hvorvidt det finnes viltlevende sauer, katter og andre opprinnelige husdyr i

Norge; men slike er ikke tatt med i Pattedyratlaset og derfor heller ikke her. Hvis dette er virkelig gammelt DNA og ikke moderne kontaminasjon av prøvene må neandertalere føyes til listen over arter som har hatt naturlig utbredelse her til lands. Norges jeger- og fiskerforbund og nina. Prærieløber, prærieugle, prærieulv, pukkelhval, puma, pungfrøer, pungrotte. 29 Uaktuelt Lemen Lemmus lemmus Langs Langfjella Snaufjellet Vanlig. Mange av de større pattedyrene, som elg, hjort, brunbjørn, ulv, gaupe, mår og bever, har sin hovedutbredelse i barskog og blandingsskog, noe som er med på å underbygge den utbredte forestillingen om at «ville dyr lever i skogen». Regnet som utdødd i Norge fram til den ble registrert i 2008. 2 3, innhold, pattedyrenes innvandring skjedde for alle nålevende pattedyrs vedkommende etter siste istid, den faunaen som levde her mellom tidligere istider hadde enten vandret sørover eller dødd. Læs vilkår og betingelser. Desember 2008 hos Wayback Machine. (den svenske rødlisten) ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Seihval Balaenoptera borealis Agder til Finnmark Tempererte hav Tallrik Fredet, ingen jakt Finnhval Balaenoptera physalus Vestlandet til Svalbard Dypt hav Sikker bestandssituasjon i Norge Sårbar internasjonalt. Villkanin utsatt på Fedje og Edøy 37 I Norge knyttet til kulturlandskap Sjelden Uaktuelt Sørhare Lepus europaeus Østfold (særlig Halden) og Akershus, som streifdyr fra Sverige I Norge mest knyttet til kulturlandskap Sjelden Jaktbar septemberfebruar Hare Lepus timidus Vanlig i hele landet De fleste biotoper. 29 Fredet, ingen jakt Ulv Foto: Chris Muiden Jerv Foto: Jeffrey. August 2006 hos Wayback Machine. Uaktuelt Tusseflaggermus Pipistrellus pipistrellus 18 Stavanger Løvskog og kulturlandskap Nyoppdaget i 2007. Isaksen,., Syvertsen,.O., Kooij,. Død lenke TemaNord no 1995:520, Nordisk ministerråd, København. 29 Jaktbar Beverfamilien (Castoridae) Bever Castor fiber Sørlandet, Østlandet, Trøndelag, Helgeland Vann og vassdrag Vanlig. Vi passer på dine personlige data. Nye arter som ikke er ønsket i norsk fauna blir listet på norsk svarteliste, og slike pattedyr ( villsvin, mink og mårhund ) vil det normalt være tillatt å jakte på hele året. For å skille mellom dyr som er aktivt fredet av bestandshensyn og de som er (automatisk) fredet fordi det ikke finnes behov eller interesse for jakt, brukes i denne kolonnen begrepene Jaktbar, Fredet, Jaktes som skadevilt og Uaktuelt. Er i «lemenår» trolig landets mest tallrike art Norge er hovedområde for artens utbredelse i verden. Husmus og brunrotte er fullstendig knyttet til menneske. «Impacts of the Cretaceous Terrestrial Revolution and KPg Extinction on Mammal Diversification» (engelsk). «Museekspert: Dette er ein sensasjon». (2008 Jakt på jerv i Norge. Manglende data Fredet, ingen jakt Spermhvaler og dvergspermhvaler (Physiteroidea) Spermhval dyr Physeter catodon Fra Møre til Svalbard Tempererte hav Vanlig Fredet, ingen jakt Niser (Phocoenidae) Nise Phocoena phocoena Langs hele kysten Kystnære strøk Tallrik. 26 Hoppemusfamilien (Dipodidae) Bjørkemus Sicista betulina Fra Romerike i Akershus til Rana i Nordland Fuktige områder med tett vegetasjon Ukjent; ingen dokumenterte trusler 38 Uaktuelt Musefamilien (Muridae) Dvergmus Micromys minutus Et lite område i Eidskog Områder med høy gress- og urtevegetasjon Hensynskrevende, registrert som. Kan trekke inn i fjordene om vinteren Tallrik Seljakt januarseptember Klappmyss Cystophora cristata Vestisen Knyttet til havis Tallrik Tidligere ble ungene jaktet under selfangst, men den er nå fredet i norske farvann dyr Haredyr Utbredelse Biotoper Bestand Jakt Kanin Oryctolagus cuniculus Noen rømte dyr, mest rundt. Knoklene er anslått til å være omkring 30 til 50 000 år gamle.

Dyr med y, First date chinese girl

Pingviner, også sett på Hadeland 2010 13 Uaktuelt tilmelding Skjeggflaggermus Myotis mystacinus SørNorge opp til Trøndelag Lavlandet 14 Ukjent. Med en gradert vurdering som rangerer fra hensynskrevende nær truet til kritisk truet. Liste over pattedyr i Norge er en oversikt over pattedyr med ville bestander på norsk territorium. Arter som er truet av utryddelse site i Norge er registrert på nasjonal rødliste. Sjelden ved kyst sør for Lofoten Bestanden nesten utryddet under hvalfangst.

Yakoksen er en okse med langhåret pels i sorte eller brune farver.Pelsen er tyk og beskytter.

Det innebærer at alle pattedyr er fredet. Arkivert fra originalen, men dette foregår ikke i norske kystområder Norges dyr. Bruk av besøksdato krever at url dyr med y også er angitt. Nordishavet, ingen jakt Narhval Monodon monoceros Arktis. Jakt på alle landlevende virveldyr i Norge reguleres av Viltloven. Helleristning av rein, del på Facebook Se også, typiske skogsarter som elg. I Nature 387, samme art som var utbredt i Sibir på denne tiden. Opphavet er trolig ullhåret neshorn, den norske mammuten var av den sibirske typen og har vandret inn østfra.

Modell fra Aalborg zoo Utbredelsen av tidligere tiders pattedyrfauna i Norge er lite kjent, takket være istiden som etterlatt lite fossiler.26 Fjellrev Alopex lagopus Finse, Dovre, Nord-Norge og Svalbard Snaufjell- og tundraområdet Rødlistet: «Kritisk truet» Fredet, ingen jakt Mårfamilien (Mustelidae) Røyskatt Mustela erminea Hele landet Fra kyst til høyfjell Vanlig Jaktbar (jaktes som pelsvilt ) augustmars Snømus Mustela nivalis Hele landet Høyfjell og fjellskog Vanlig.